Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapin Taiteilijaseura. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toiminta-alueena Lapin lääni.

Yhdistys toimii Lapin kuvataiteilijoiden keskusjärjestönä. Sen tarkoituksena on edistää lappilaista kuvataidetta, valvoa taiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja, edistää lappilaisten kuvataiteilijoiden työllistymistä sekä parantaa taiteen arvostusta ja asemaa Lapin läänissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa näyttely-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Lapin maakunnassa vakituisesti asuva visuaalisen alan taiteilija, joka kuuluu valtakunnalliseen ammattiliittoon tai joka muutoin on hankkinut vastaavan pätevyyden ja toiminut ansiokkaasti omalla alallaan. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä Lapissa osa-aikaisesti asuva tai Lapissa asunut visuaalisen alan taiteilija, jolla on vastaava pätevyys ja joka on lisäksi osoittanut sitoutuvansa Lappiin ja sen kuvataidekentän elinvoimaisuuden edistämiseen.

Varsinaiseksi jäseneksi haetaan kirjallisella hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jonka liitteenä tulee olla ansioluettelo ja kuvia töistä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenillä on äänioikeus.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai jokin muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus hyväksyy jäsenet.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen henkilöille ja yhteisöille päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta vapautetaan jäsenmaksun maksamisesta.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä. Maksettuaan maksamatta olevat jäsenmaksut hänet hyväksytään takaisin yhdistyksen jäseneksi.

Jäseneksi liittyminen vaatii erillisen tahdonilmauksen liittyvältä. 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa yhdistyksellä voi olla kirjanpitäjä. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee vuosikokous seuraavan kalenterivuoden alusta lukien yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenen erottua kesken toimikauttaan voidaan hänen tilalleen valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokous voi myöntää yhdistyksen jäsenelle oikeuden olla läsnä hallituksen kokouksessa. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen kokouksista  ja niissä käsiteltävistä asioista on tiedotettava hallituksen jäseniä kirjeitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen tehtävinä ovat:

1. valvoa ja johtaa yhdistyksen sisäistä toimintaa

2.  toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

3. hoitaa käytännön asioita, rahavaroja ja muuta omaisuutta

4. valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

5. tehdä aloitteet yhdistyksen toiminnan edistämiseksi

6. suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous hallitukselle antaa.

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Toimintavuosi ja tilit

Yhdistyksen hallituksen toimintavuosi ja yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tili ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat asiakirjat on ennen huhtikuun 25. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on ennen toukokuun 10. päivää annettava hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus sekä lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään 1.9. – 15.12. välisenä aikana ja tilikokous ennen kesäkuun 15. päivää. Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Yhdistyksen kokouksista ja niissä käsiteltävistä asioita on ilmoitettava jäsenille kirjeitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa

1. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä

2. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

3. käsitellään hallituksen laatima suunnitelma tulevan vuoden toiminnaksi

4. määrätään jäsenmaksun suuruudet tulevalle vuodelle

5. määrätään toimihenkilöiden palkkioperusteet tulevalle vuodelle

6. käsitellään alustava talousarvio tulevalle vuodelle

7.  käsitellään muut esityslistalla mainitut asiat

Tilikokouksessa

1. valitaan kokouksen sihteeri, joka ei ole hallituksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

2. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta

3. esitetään rahastonhoitajan tai kirjanpitäjän laatima tilinpäätös ja siihen liittyvä selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta

4. esitetään tilintarkastajien lausunto

5. päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta

6. käsitellään täsmennetty toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

7. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos 2/3 kokouksessa annetuista äänistä niin päättää kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Varat

10§

Yhdistys on oikeutettu toimintansa rahoittamiseksi hankkimaan ja hallitsemaan toiminnassaan tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja sekä asianmukaisella luvalla järjestämään rahakeräyksiä, arpajaisia, kirpputoreja, myyjäisiä sekä yhdistyksen järjestämien huvi-, juhla- ja vastaavien tapahtumien yhteydessä ravitsemisliikkeen harjoittamista.

Sääntöjen muutos

11§

Yhdistyksen hallituksen valmistelemat sääntömuutoksen on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja joiden väliä on vähintään kaksi viikkoa. Muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään 2/3:lla annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Yhdistyksen purkaminen

12§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välien pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöksen on saatava 2/3 molemmissa kokouksessa annetuista äänistä, jotta se tulisi hyväksytyksi. Yhdistyksen purkautuessa siirtyvät sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päättämään Lapin taiteen etua ajavaan tarkoitukseen.

13§

Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.